เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

แจ้งถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตัวอย่างเช่น
?? เดิม "ที่ดินว่างเปล่า" แต่ปรับปรุงแก้ไข  เปลี่ยนแปลง เป็น "ทำนา"
?? เดิม "ทำนา" เปลี่ยนแปลง สร้าง "อาคารพาณิชย์"
?? เดิม "ค้าขาย" ยกเลิกกิจการใช้อาคารเพื่อ "อยู่อาศัย" แบบนี้เป็นต้น
เป็น "หน้าที่" ของผู้เสียภาษี ต้องแจ้งต่อพนักงานสำรวจ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อ พนักงานสำรวจ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะทำการออกสำรวจตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินภาษีในปีถัดไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
กองคลังเทศบาลตำบลบางปลาม้า
โทร 035-588706 ต่อ 103
? เพื่อความสะดวก / รวดเร็ว / ไม่ต้องมา
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ ID ? : chanikbt
? โทร 084-8002823
//เทศบาลตำบลบางปลาม้า

 

ป

นายกเทศมนตรี