เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

กิจกรรมรณรงค์เพื่อความโปร่งใส งดรับ งดให้

TIAการมีส่วนร่วม page 0001

 

 

TIAการมีส่วนร่วม page 0002

เทศบาลตำบลบางปลาม้านำโดยท่านนายกอภิชาต. ชโลธรนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้าได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในโครงการงานวิ่งการกุศลของโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 23-25 พ.ย.2563 : เทศบาลตำบลบางปลาม้า  นำโดยนายอภิชาต  ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า และ รองปทุมมา ชโลธร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และจิตอาสา ม.2 , ม.7 เทศบาลตำบลบางปลาม้า  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี  รุ่นที่ 22  ณ วิถีไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

 

การประชุมสภาเทศบาลบางปลาม้า สมัยสำคัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563