เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายนายกเทศมนตรี


1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
1.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลให้มีความสะอาดและสวยงาม รวมทั้งจะอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
1.3 ปรับปรุงบริการสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว


2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาน้ำเสียในเบื้องต้น
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
2.4 ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยจากมลพิษทุกด้าน
2.5 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ เพื่อลดและประหยัดการใช้พลังงานทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล


3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และสืบทอดไว้ในชุมชน
3.3 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน พัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น ตลาดเก้าห้อง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยว
3.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน


4. ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
4.1 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบและนอกระบบ
4.2 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4.3 ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
4.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4.5 ส่งเสริมการป้องกันและการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ
4.6 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขาภิบาลในชุมชน
4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในชุมชน
4.8 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้กระบวนการพัฒนาชุมชน
4.9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ให้เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน
4.10 ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น
5.2 พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การลดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ โดยการจัดอบรมหรือส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
5.4 ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคม
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเวทีประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบในกระบวนการพัฒนา
5.6 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง