เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

-ข่าวกิจกรรม-

       วันนี้เทศบาลตำบลบางปลาม้าได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงาน? สิ่งแวดล้อมภาค? 5? จังหวัดนครปฐม?ที่ได้มาตรวจเยี่ยม? ชุมชนบ้านหมี่? บ้านกกม่วง? และชุมชนตลาดเก้าห้อง?โดยเจ้าหน้าที่? ที่มาตรวจเยี่ยมได้ให้คำชมเชยในผลงานของพี่น้องประชาชน?ชาวเทศบาลตำบล?บางปลาม้า? ทุกท่าน?และ?เทศบาลได้ขอขอบคุณ?ในความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน? ที่ร่วมกันคัดแยกขยะ? และ?การดูแลชุมชนให้มีความสะอาด? จนได้รับคำชมเชย

iconpic