เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

-ข่าวกิจกรรม-

        นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมตรี พร้อม คณะผุ้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ รับการตรวจเยี่ยมจากท่านนายอำเภอบางปลาม้า ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย ปลัดอาวุโส และท้องถิ่นอำเภอบางปลาม้า

iconpic