เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

- ข่าวกิจกรรม -

       เทศบาลตำบลบางปลาม้า นำโดยท่านนายกอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานใกล้เคียง และประชาชน ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาล จำนวน 4 วัด

 

iconpic