เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

- ข่าวกิจกรรม -

        รักษ์สิ่งแวดล้อม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนตลอดจนสิ่งแวดล้อม