เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพสตรีไทยก้าวไกลยุคไทยแลนด์ 4.0 ในช่วงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่  โดยมีกิจกรรมดังนี้
   กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี
   กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
   กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม
   กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก
   กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องคุณแม่วัยใส
   กิจกรรมที่ 6 เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ติดหน้าจอ