เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลบางปลาม้า