เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

สำนักปลัด ที่ปรึกษานายก. สท.สุเทพ ผ้ช่วยผุใหญ่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านกกม่วง