เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

กองคลัง  นำทีมโดย ท่านเลขาฯอ้อ ท่านสทฯ จินตนา ท่านสาฯ สุชานนท์ ทำความสะอาดชุมชนบ้านหมี่