เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบางปลาม้า นำโดยนายอภิชาต ชโลธรนายก เทศมนตรีตำบลบางปลาม้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน เทศบาลตำบลบางปลาม้า 5 ชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง