เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า

รายละเอียดคลิก